Certifieringar och Märkningar 

Fairtrade
Fair Wear Foundation
Gots
FSC
EcolabelFAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

 Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.PRODUKTER

Fairtrade certifierar produkter som t ex kaffe, te, kakao, frukt.

MILJÖHÄNSYN
EKOLOGISK ODLING
 • Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-cer tifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade.
  Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekolo giskt certifierade enligt KRAV:s regler. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel: är inte förbjudna som sådana. Man söker minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpnings del. Kriterierna för bekämpningsmedel följer internationella regle ringar: Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN samt WHO:s listor över förbjudna kemikalier. Det ska finnas buffertzoner kring odlingen för att bevara biologisk mångfald och skydda djur, natur och vatten. GMO är förbjudet.

  VATTENANVÄNDNING

  Det finns krav på att vatten ska användas på ett sådant sätt att användningen inte skadar miljön.

  FÖRPACKNINGAR:

  Inga speciella krav ställs på förpackningsmaterial.

ARBETSVILLKOR

ILO:S KÄRNKONVENTIONER
ska följas, samt ILO Konventionen 155 om Arbetshälsa och säkerhet, samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 • LÖN

  Anställda på plantage och fabriker ska få en lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i landet, eller ett regio nalt genomsnitt.
  Odlare får ett minimipris på sina varor som täcker produktionsom kostnaden. De får också ett ekonomiskt tillskott i form av en premie. Premien kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och eko nomiskt, t.ex. en ny skola, hälsovård, eller investeringar i produktio nen. Beslutet om hur premien ska användas tas gemensam

KONTROLLOBEROENDE KONTROLLER

 • Certifiering av FLO-Cert, som ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan, med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och
  exportörer/importörer.

  FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Kontroller att kriterierna uppfylls utförs årligen. Det finns krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

Länk till FAIRTRADE hemsida

Tillbaka till toppen av sidan

FAIR WEAR FOUNDATION

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

PRODUKTER

Kläder och textilier.

KRITERIER

MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING?
 • Nej.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
 • Är tillåtna
 • KONSTGÖDSEL
 • Är tillåtet.

 • VATTENANVÄNDING

  I produktionen efter odling finns restriktioner eller regler för vattenanvändning.

 • GMO

  Är tillåtet.

 • BLEKNING

  Är tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

  Det finns inte krav på förpackningsmaterialet.

HÄLSA

ILO:S KÄRNKONVENTIONER

 • De företag som är anslutna till FWF förbinder sig att uppfylla de regler om arbetsvillkor som finns i den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER?

  Ja, varje fabrik måste minst sätta upp uppförandekod på det lokala språket med kontaktuppgifter till en oberoende klagomålshanterare.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ?

  Ja, regler ska garantera en säker och hygienisk arbetsplats.

 • TILLÄMPAS MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN?

  Nej, man tillämpar levnadslön.

KVALITET

Kvalitetskriterier som slitage, färg- tvätt, och ljusbeständighet mäts inte.

KONTROLL
OBEROENDE KONTROLLER?

 • FWF har medlemsföretag, som köper in varor från fabriker. FWF kräver att medlemsföretagen kontrollerar sina egna leverantörer minst vart tredje år. De ska även se till att problem åtgärdas. Kontinuerliga förbättringar är en därmed en del i arbetet.

 • FREKVENS AV KONTROLLER?

  FWF gör årliga stickprovskontroller på fabriker för att kontrollera medlemmarnas resultat.

Länk till Fair Wear Foundation hemsida

Tillbaka till toppen av sidan

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

PRODUKTER

GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

KRITERIER

 MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen ‘gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

  Är ej tillåtna

 • KONSTGÖDSEL

  Ej tillåtet.

 • GMO

  Är förbjudet i alla stadier.

 • KEMIKALIER

  Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

 • VATTENANVÄNDING

  Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.

 • BLEKNING

  Klorinblekning är inte tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

  Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC eller PEFC

HÄLSA

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNING

  Ja.

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
 • GMO

  Är förbjudet.

 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

  ska följas.

 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER?

  Nej, det finns ingen sådan mekanism.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ

   Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

 • TILLÄMPAS MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN ELLER LEVNADSLÖN?

  Ja, man tillämpar levnadslön.

KVALITET

 • KRAV PÅ SLITAGE, FÄRG- TVÄTT OCH LJUSBESTÄNDIGHET:

  Ja.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?

  Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Revisionerna sker årligen.

Länk till GOTS hemsida

Tillbaka till toppen av sidan

FSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.

FSC UTVECKLAR REGLER

och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt.

FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande-, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

PRODUKTER

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv.

KRITERIER

MILJÖHÄNSYN

 • FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

ARBETSVILLKOR

 • I en FSC- certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de alltid gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket.
 • De som arbetar i skogen ska ha rimlig lön, säkra arbetsförhållanden, rätt till fortbildning och rätt att organisera sig fackligt.

KONTROLL

 • Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.
 • FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.
Länk till FSC hemsida

Tillbaka till toppen av sidan

EU ECOLABEL

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

PRODUKTER

Det finns sju olika produktområden och 28 produktkategorier t.ex. rengöring, hygienprodukter, hemelektronik, kläder och logi.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för varje produktkategori. Här kan du läsa en sammanställning av EU Ecolabels kriterier för textil.

Gemensamt för alla 28 produktkategorierna är kontrollen:

KONTROLL

Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. Kraven höjs kontinuerligt.

Länk till EU ECOLABEL hemsida

Tillbaka till toppen av sidan


Tack till Medveten Konsumtion
för lånet av texter.
 

medvetenkonsumtion.se